ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

van

LEMETEX IMPORT/EXPORT B.V., mede handelend onder de naam UNIQUE LIVING,

LEMETEX DIRECT SALES B.V., hun rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met hen of met deze rechtsopvolgers gelieerde of verbonden vennootschappen en ondernemingen.

Gedeponeerd op 11 Augustus 2017 bij de griffie van de rechtbank Gelderland onder depotnummer 29/2017

Artikel 1 – Definities

  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of een buitenlands Handelsregister en die beschikt over een bij Lemetex aangemaakt zakelijk account en/of met wie Lemetex een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Lemetex een aanbieding doet;

Lemetex: de besloten vennootschap Lemetex Import/Export B.V., mede handelend onder de naam Unique Living, Kamer van Koophandel nummer 17198581 en de besloten vennootschap Lemetex Direct Sales B.V., Kamer van Koophandel nummer 17198578, beiden gevestigd aan de Valeton 12 te (5301 LW) Zaltbommel, hierna ook te noemen: “Lemetex”, hun rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met hen of met deze rechtsopvolgers gelieerde of verbonden vennootschappen en ondernemingen;

overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Lemetex en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

product: ieder op grond van de overeenkomst door Lemetex aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;

voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lemetex en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Lemetex en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. 
 6. Indien Lemetex niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lemetex in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van Lemetex op de website is vrijblijvend. Een aanbieding, offerte of prijsopgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door Afnemer en bindt Lemetex niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
 2. Een offerte heeft een maximale geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. 
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lemetex niet. 
 4. Alle opgaven door Lemetex van maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Lemetex kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Afwijkingen in afmeting en/of het gewicht zijn mogelijk en worden door Afnemer geaccepteerd. Wanneer Afnemer aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Lemetex of van de monsters dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor het deel waarvoor die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is, en niet nadat Afnemer Lemetex in gebreke heeft gesteld en Lemetex een termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om alsnog de reden van (partiële) ontbinding weg te nemen.
 5. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 6. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Lemetex een bestelling van Afnemer aanvaardt of door Lemetex uitvoering aan een bestelling wordt gegeven. 
 7. Binnen 1 werkdag nadat de bestelling door Lemetex is bevestigd, wordt de aanvraag in bestelling gezet. 
 8. De bevestiging van de bestelling door Lemetex wordt geacht juist te zijn, tenzij Afnemer binnen 8 dagen na datum bestelbevestiging schriftelijk daartegen heeft geprotesteerd.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Lemetex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lemetex anders aangeeft. 
 3. Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lemetex onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lemetex passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. 
 5. Lemetex kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lemetex op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Lemetex is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling dan wel het stellen van zekerheid door Afnemer te verlangen. 
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten. 
 7. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 
 8. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.7 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 5 – Prijs

 1. Alle prijzen van Lemetex zijn, tenzij nadrukkelijk overeengekomen, ex works vestigingsplaats Lemetex (Incoterms 2010), uitgedrukt in Euro en exclusief btw. De op de website in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw. 
 2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan. 
 3. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, kan Lemetex elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in artikel 5.2 genoemde kosten van Lemetex van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, doorberekenen aan Afnemer, voor zover enige dwingend rechtelijke bepaling zich daartegen niet verzet. Voor de prijsstelling genoemd in artikel 5.1 en 5.2 is de leverdatum bepalend. In ieder geval zal Lemetex de hiervoor genoemde prijswijzigingen mogen doorberekenen indien tenminste 3 maanden zijn verstreken tussen de overeenkomst en de prijsverhoging, zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

 4. Wanneer een Afnemer uit EU-landen met zijn zakelijk account een product van Lemetex aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Artikel 6 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen door Afnemer verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door Lemetex opgegeven bankrekeningnummer. 
 2. Lemetex kan Afnemer op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Afnemer dient deze facturen binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen op het door Lemetex opgegeven bankrekeningnummer. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lemetex te melden. 
 3. Lemetex is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 2 van dit artikel een maximum te stellen. 
 4. Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, opschorting, inhouding of verrekening aan Lemetex te worden voldaan. Eventueel door Afnemer gewenste correcties als gevolg van prijs- en hoeveelheidsverschillen worden door Lemetex beoordeeld en zo nodig gecrediteerd. Dit laat onverlet de verplichting van Afnemer om het initieel in rekening gebrachte bedrag aan Lemetex te voldoen binnen de daartoe gestelde termijn. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
 5. Lemetex heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Lemetex gerechtigd vooruitbetaling dan wel door Afnemer te stellen zekerheid van Afnemer te verlangen, mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credits, cash against documents of cash against delivery, bij gebreke waarvan Lemetex niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Lemetex. 
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Lemetex gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien Afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is Lemetex gerechtigd alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Afnemer in rekening te brengen met een minimum van € 40,–.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lemetex in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lemetex totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Lemetex gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding. 
 2. Door Lemetex geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Dit vervreemdings-, verpandings- en bezwaringsverbod heeft uitdrukkelijk goedererechtelijke werking. Het is goederenrechtelijk dus niet mogelijk om de zaken in eigendom over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren. 
 3. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lemetex veilig te stellen. 
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Lemetex daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 5. In het geval Lemetex haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijk en herroepelijk toestemming aan Lemetex en door Lemetex aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lemetex zich bevinden en die zaken terug te nemen. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Lemetex.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De aflevering van de producten geschiedt conform te bepalingen omtrent de kosten van aflevering en overgang van het risico volgens de in het internationale handelsverkeer gebruikelijke condities, Incoterms 2010 dan wel de op het moment van de bestelling geldende opvolgende versie(s) daarvan. 
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen ex works vestigingsplaats Lemetex en geschiedt de aflevering en de risico overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. 
 3. De door Lemetex opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Lemetex verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Lemetex zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch geldt niet als fatale termijn. 
 4. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Lemetex schriftelijk kennisgeeft en onverminderd het recht van Lemetex om binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan Afnemer af te leveren. 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Lemetex zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. 
 6. Lemetex streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij Afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd. Lemetex heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren en overeenkomstig te factureren. 
 7. Tenzij anders overeengekomen, worden de artikelen uit de bestelling op één adres geleverd. 
 8. Mocht Afnemer de producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Lemetex is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde. 
 9. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door afnemer. 
 10. Bij een afroeporder heeft Lemetex, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen de gelegenheid de order uit te leveren. Deze termijn vangt aan op de eerste dag volgend op die waarop een schriftelijke afroep door Lemetex is ontvangen. 
 11. Ingeval van niet-tijdige afroep heeft Afnemer recht op een additionele afroeptermijn van 7 dagen, ingaande de eerste dag volgend op die waarop aan hem van de zijde van Lemetex een schriftelijke sommatie is gestuurd. Lemetex kan in afwijking van deze bepaling bedingen dat de gestelde afroeptermijn een fatale termijn zal zijn. In dat geval is Afnemer door het enkele ongebruikt verstrijken van die termijn in gebreke. Ingeval van een niet-tijdige afroep wordt de leveringstermijn met 14 dagen verlengd. 
 12. Ingeval Afnemer ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan Lemetex de producten aan Afnemer leveren dan wel tenminste in het geval Afnemer de levering weigert, de producten voor rekening en risico van Afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijnen of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de producten geacht te zijn geleverd. Onverwijld wordt van de opslag schriftelijk kennisgegeven onder inzending van de factuur ter zake van die levering.

Artikel 9 – Reclame en herroepingsrecht

 1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet levering conform monster dienen op straffe van verval van rechten te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na levering. 
 2. Afnemer is gehouden om eventuele klachten met betrekking tot de aangekochte producten binnen bekwame termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk bij Lemetex in te dienen. 
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
 4. Tijdens deze termijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Lemetex retourneren, conform de door Lemetex verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 5. Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten. 
 6. Tenzij anders overeengekomen, kan retourzending door Afnemer uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke overeenstemming met Lemetex. Tenzij anders overeengekomen, geschieden retourzendingen voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Lemetex staat er jegens Afnemer gedurende 3 maanden na levering voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de daarin vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de redelijke kwaliteitseisen die in de branche gebruikelijk zijn en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Indien de producent fabrieksgarantie verstrekt, kan Afnemer aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie. Indien Lemetex producten aan Afnemer levert die Lemetex van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Lemetex niet tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden, dan waarop Lemetex ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken. 
 3. Indien Afnemer tijdig en correct heeft gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Lemetex genoegzaam is aangetoond dat de producten niet de overeengekomen kwaliteit hebben, zal Lemetex de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Lemetex ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Lemetex tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 
 4. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Lemetex geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, bewerking door Afnemer of de eindgebruikers, zon- en lichtinvloeden en/of schade ontstaan tijdens opslag of transport door Afnemer. 
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Lemetex is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lemetex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lemetex toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Lemetex jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag waarvoor Lemetex ter zake verzekerd is en in ieder geval tot het door Afnemer aan Lemetex betaalde factuurbedrag van de betreffende (deel)levering exclusief btw. 
 4. Lemetex is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Lemetex is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lemetex of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Lemetex of haar leidinggevende ondergeschikten, zal Afnemer Lemetex vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten respectievelijk voortvloeiende uit het gebruik van de producten of ontstaan door respectievelijk voortvloeiende uit de met Afnemer gesloten overeenkomst. 
 2. Indien Lemetex uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Lemetex zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lemetex, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lemetex en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Lemetex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Lemetex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lemetex niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden onder andere ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Lemetex of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Lemetex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lemetex haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Lemetex kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Lemetex als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

13.4 Voor zover Lemetex ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lemetex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Lemetex gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd Lemetex’ andere rechten onder welke overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Lemetex tot enige schadevergoeding is gehouden.

14.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, zullen alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Lemetex Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Lemetex zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

 • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten;

een en ander onverminderd Lemetex’ andere rechten onder welke overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

14.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 14.2 of (ii) 14.1 zijn (i) alle vorderingen van Lemetex op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Lemetex gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Lemetex en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Lemetex in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

14.4 De toepasselijkheid van artikel 6: 278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Lemetex enige overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins ongedaan maakt zoals bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Artikel 15 – Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Het is Lemetex toegestaan de in enige overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Lemetex worden overgedragen dient Lemetex Afnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Lemetex is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

15.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lemetex.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Lemetex en Afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van de regels van internationaal conflictenrecht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. 
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland (Nederland).